امروز: سه شنبه 1 خرداد 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
دسته بندی اخبار
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

محصولات فروشگاه

پرسشنامه بررسی رابطه بین سرمایه روان شناختی و توانمندسازی کارکنان

پرسشنامه بررسی رابطه بین سرمایه روان شناختی و توانمندسازی کارکنان

قیمت: 6,000 تومان

توضیحات دانلود

پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان اسپریتزر

پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان اسپریتزر

قیمت: 4,000 تومان

توضیحات دانلود

پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان محقق ساخته شده

پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان محقق ساخته شده

قیمت: 5,000 تومان

توضیحات دانلود

پرسشنامه استاندارد سنجش سرمایه روان شناختی

پرسشنامه استاندارد سنجش سرمایه روان شناختی

قیمت: 4,000 تومان

توضیحات دانلود

پرسشنامه ارتباط بین رفتار های غیر اخلاقی مصرف کننده و نگرش های اجتماعی

پرسشنامه ارتباط بین رفتار های غیر اخلاقی مصرف کننده و نگرش های اجتماعی

قیمت: 5,000 تومان

توضیحات دانلود

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده در زنجیره نهایی توزیع

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده در زنجیره نهایی توزیع

قیمت: 5,000 تومان

توضیحات دانلود

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر بازدید گردشگران از مناطق گردشگری

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر بازدید گردشگران از مناطق گردشگری

قیمت: 5,000 تومان

توضیحات دانلود

ایمونولوژی کوبای ترجمه دکتر محمد علی بهار - متن کامل

ایمونولوژی کوبای ترجمه دکتر محمد علی بهار - متن کامل

قیمت: 10,000 تومان

توضیحات دانلود

ایمونولوژی کوبای ترجمه دکتر محمد علی بهار - متن کامل

ایمونولوژی کوبای ترجمه دکتر محمد علی بهار - متن کامل

قیمت: 10,000 تومان

توضیحات دانلود

پرسشنامه بررسی اثر بخشی اجرای برنامه های تبلیغات بازرگانی بر مشتریان

پرسشنامه بررسی اثر بخشی اجرای برنامه های تبلیغات بازرگانی بر مشتریان

قیمت: 5,000 تومان

توضیحات دانلود

پرسشنامه بررسی تاثیر ادراک مصرف کننده از آسیب های اخلاقی و ادراک مشتری از هزینه های جستجوی اطلاعات بر ارزش درک شده، قصد خرید مجدد و قصد خرید مجدد آنل

پرسشنامه بررسی تاثیر ادراک مصرف کننده از آسیب های اخلاقی و ادراک مشتری از هزینه های جستجوی اطلاعات بر ارزش درک شده، قصد خرید مجدد و قصد خرید مجدد آنل

قیمت: 5,000 تومان

توضیحات دانلود

پرسشنامه استاندارد اعتماد مشتریان به بانک

پرسشنامه استاندارد اعتماد مشتریان به بانک

قیمت: 5,000 تومان

توضیحات دانلود

پرسشنامه عوامل موثر بر اعتماد مشتریان بانکی

پرسشنامه عوامل موثر بر اعتماد مشتریان بانکی

قیمت: 5,000 تومان

توضیحات دانلود

پرسشنامه استاندارد سنجش رفتار شهروندی سازمانی

پرسشنامه استاندارد سنجش رفتار شهروندی سازمانی

قیمت: 4,000 تومان

توضیحات دانلود

پرسشنامه استاندارد سنجش تعهد سازمانی افراد

پرسشنامه استاندارد سنجش تعهد سازمانی افراد

قیمت: 5,000 تومان

توضیحات دانلود

پرسشنامه ابعاد فرهنگی هافستد

پرسشنامه ابعاد فرهنگی هافستد

قیمت: 3,000 تومان

توضیحات دانلود

پرسشنامه استاندارد نگرش های فرهنگی

پرسشنامه استاندارد نگرش های فرهنگی

قیمت: 5,000 تومان

توضیحات دانلود

پرسشنامه استاندارد نگرش های فرهنگی

پرسشنامه استاندارد نگرش های فرهنگی

قیمت: 5,000 تومان

توضیحات دانلود

پرسشنامه رابطه بین ابعاد فرهنگی هافستد و رفتار شهروندی سازمانی

پرسشنامه رابطه بین ابعاد فرهنگی هافستد و رفتار شهروندی سازمانی

قیمت: 6,000 تومان

توضیحات دانلود

پرسشنامه تاثیر بازاریابی اجتماعی در پیشبرد فروش محصولات

پرسشنامه تاثیر بازاریابی اجتماعی در پیشبرد فروش محصولات

قیمت: 5,000 تومان

توضیحات دانلود

پرسشنامه افزایش رضایتمندی کارکنان با ارتباطات سازمانی

پرسشنامه افزایش رضایتمندی کارکنان با ارتباطات سازمانی

قیمت: 5,000 تومان

توضیحات دانلود

12345678910>